Banner Byskovparken

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Ejerforeningen Byskovparken
Denne privatlivspolitik beskriver hvordan vi, Ejerforeningen Byskovparken (”Byskovparken”) CVR-nr. 71836517, Søndermarksvej 17, st.tv., 4200 Slagelse, som den dataansvarlige, indsamler og behandler dine personoplysninger, når du er i kontakt med os, f.eks. som medlem, lejer, bestyrelsesmedlem eller samarbejdspartner.

Byskovparken behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger til bestemte ejerforeningsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Byskovparken behandler således kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål.

Under særlige omstændigheder kan Byskovparken behandle personoplysninger af særlig karakter, herunder følsomme personoplysninger, hvis det sker med hjemmel i lov. Byskovparken sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger kan du kontakte administrator Anders Pedersen på info@byskovparken.dk. Behandling af personoplysninger

Byskovparken behandler følgende personoplysninger:

  1. Medlemsoplysninger (ejer af ejendom i ejerforeningen) a. Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, postadresse telefonnummer, e-mailadresse, bankkontonummer, mv.

  2. Oplysninger om lejere a. Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse, bankkontonummer, mv.

  3. Bestyrelsesmedlemmer a. Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse, bankkontonummer, mv.

b. Særlige kategorier af personoplysninger: CPR-nummer

  1. Ansatte a. Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse, bankkontonummer, mv. b. Særlige kategorier af personoplysninger: CPR-nummer

  2. Samarbejdspartnere: a. Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger, herunder navn, telefonnummer, emailadresse Indsamling af personoplysninger Ejerforeningen indhenter personoplysninger direkte hos dig eller hos tredjeparter, f.eks. ejendomsmæglere, eller din udlejer (ejer af ejendom i Byskovparken).

Er du kontaktperson eller ansat hos en af vore leverandører eller samarbejdspartnere, indsamler vi navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mailadresse og øvrige kontaktoplysninger ved kommunikation. Formål med behandling af dine personoplysninger Byskovparken behandler dine personoplysninger med det formål at administrere ejerforeningen, herunder sikre at medlemmer og lejere orienteres om relevante forhold i ejerforeningen. Vi behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Retsgrundlaget er ejerforeningens legitime interesser eller for at opfylde en aftale med dig. Byskovparken kan også behandle personoplysninger hvis det følger af en retlig forpligtelse eller på anden måde følger af lov.

Formålene:

  1. Medlemsoplysninger (ejer af ejendom i ejerforeningen) a. Ejerforeningens drift og medlemshåndtering, herunder opkrævning af fællesudgifter, samt daglig drift og håndtering af ejerforeningen. b. Som led i foreningens aktiviteter, planlægning af projekter mv. c. Opfyldelse af lovkrav
  2. Oplysninger om lejere a. Håndtering af lejeforhold, herunder kontrol af lejekontrakt, for at sikre overensstemmelse med foreningens bestemmelser om fremleje. b. Aflæsning af forbrugsmålere
  3. Bestyrelsesmedlemmer a. Registrering hos relevante myndigheder til opfyldelse af lovkrav.
  4. Ansatte a. Håndtering af ansættelsesforhold, herunder udbetaling løn. b. Opfyldelse af Byskovparkens lovmæssige forpligtelser, herunder arbejdsretlige.
  5. Samarbejdspartnere a. Vedligeholdelse af samarbejdsrelationen.

Videregivelse af dine personoplysninger Byskovparken videregiver alene personoplysninger, hvor det er nødvendigt, herunder til øvrige samarbejdspartnere, leverandører og databehandlere, som er godkendt til at bistå i forbindelse med Byskovparkens almindelige drift. Personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder, hvis udvekslingen er påkrævet ved lov. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt, herunder af praktiske og administrative hensyn, som følger af regnskabslovgivningen. Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger så længe vi har en aktiv relation til dig og i 5 år derefter. I særlige tilfælde kan vi, om nødvendigt, behandle dine personoplysninger i en længere periode.

Dine rettigheder Byskovparken har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder som registreret. Du har altid har ret til at anmode om udøvelse af en af nedenstående rettigheder. Muligheden for at imødekomme din anmodning kan dog i visse tilfælde være begrænset, f.eks. fordi visse nærmere betingelser skal være opfyldt eller fordi en undtagelse heraf finder anvendelse. Dine rettigheder er følgende: ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Byskovparken behandler om dig ret til at få dine personoplysninger berigtiget, ret til sletning, når visse betingelser er opfyldt ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger ret til dataportabilitet, dvs. hvis visse betingelser er opfyldt, ret til indsigelse samt ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Beror vores behandling af dine personoplysninger på et samtykke kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Tilbagekaldes et samtykke vil dette dog ikke berøre den behandling af personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

Du kan søge mere information i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her. Henvendelser og klage Har du spørgsmål angående denne privatlivspolitik eller ønsker du at udøve dine rettigheder kan administrator Anders Pedersen kontaktes på info@byskovparken.dk

Vi bestræber os på, at løse din henvendelse så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til Datatilsynet. Du finder relevante kontaktoplysninger på Datatilsynet her.

Ændringer til privatlivspolitikken Denne privatlivspolitik vil blive opdateret når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: 12. november 2018.